Sunday, September 13, 2015

Jerusalem kofta b'siniyah